MINDEN AMI HASZNOS - Kárügyintézés - kárbejelentés

Kárbejelentés: Cseh Ágnes - 06 84 505 143 - siofok@gascar.hu
Letölthető kárbejelentő lap:  UNIQA kárbejelent

Biztosítási esemény bejelentési határidő max. 5 munkanap
Késedelmes bejelentés esetén a biztosító jogosult a kártérítéstől elzárkózni, mely esetben a teljes kárérték megtérítése Bérlőt terheli!

Biztosító társaságok
CASCO: UNIQA Biztosító Zrt. / GFB: GENERALI Biztosító Zrt.

CASCO biztosítás önrésze: kárérték 10%-a, de minimum 50 000 Ft

Területi hatály: A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes.
Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.


 
CASCO biztosítási esemény általános kárrendezési eljárása, szabályozása
 
Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt a legrövidebb időn, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül be kell jelenteni a Biztosítónak és lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését. A bejelentést minden esetben írásban is rögzíteni kell.
A járműben keletkezett tűz- vagy robbanáskárt a tűzrendészeti hatóságnál, a lopás-, rabláskárt pedig a rendőrségen is be kell jelenteni.
A Biztosított a kárfelvételig, legkésőbb azonban a bejelentéstől számított öt nap elteltéig köteles a sérült járművet, változatlan állapotban tartani.

A kárigény elbírálásához a következő igazoló iratokat kell a Biztosítónak bemutatnia:
 • kitöltött, aláírt kárbejelentő
 • a járművet vezető személy vezetői engedélyét,
 • a forgalmi engedélyt vagy a forgalomban-tartási engedélyt,
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozatot, ítéletet,
 • lopáskár esetén a rendőrségi feljelentés igazolását,
 • tűz- vagy robbanáskár esetén az elsőfokú tűzrendészeti hatóság bizonyítványát,
 • minden egyéb iratot, amely a kárigény elbírálásához, továbbá a jogosultság, a biztosítási esemény és a kárösszeg megállapításához szükséges,
A Biztosító annyiban nem köteles helytállni, amennyiben a Biztosított késve, vagy nem tett eleget jelen feltételekben szereplő bejelentési kötelezettségének, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

A biztosítással nem fedezett káresemények:
 1. háborús, polgárháborús eseményekkel, terrorizmussal, biológiai, vegyi fegyverekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóan,
 2. szándékos bűncselekmény, vagy annak kísérlete során keletkezett,
 3. verseny, vagy arra való felkészülés során keletkezett
 4. a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban, környezetszennyezés hatására következtek be.
 5. nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, gumikopás, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
 6. gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított,
 7. A biztosított vagyontárgy külső erővel történő mozgatása során keletkezett,
 8. A szállítmány elmozdulásával keletkezett.
 9. Nem téríti meg a biztosító a biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan töréskárt, amely a kárbejelentésben foglalt kárleíráshoz képest műszakilag nem azonosítható.
A CASCO biztosítás nem tartalmaz:
 • Poggyászbiztosítást
 • Kiegészítő balesetbiztosítást
 
Felelősségi és kárrendezési kérdések
...ki miért felelős, mi fedezi a keletkezett kárt?

 
A másik fél (akár autós, biciklis, motoros, gyalogos) hibájából ered a baleset: 
 
  Gas-Car autó sérülése Gas-Car járművezető sérülése/halála esetén Gas-Car autó utasa(i) sérülés/halál esetén A baleset során károsodott egyéb tárgy
(pl. autóban lévő csomagok, ruházat.)
Milyen biztosítás fedezi? Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je.
Ha kerékpáros, gyalogos hibája, akkor a casco.
Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je. Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak alapján.  Ha nincs, polgári peres út. Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je. Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak alapján.  Ha nincs, polgári peres út. Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je. Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak alapján.  Ha nincs, polgári peres út.
Mire terjed ki a biztosítás? Minden esetben a teljes helyreállítás, vagy pótlás. (totálkár)  Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je alapján minden vagyoni, és nem vagyoni kár. Ha kerékpáros, gyalogos, akkor vagy a károkozó személyi felelősségbiztosítása alapján ( ha van ) minden vagyoni, és nem vagyoni kár.  Ha nincs, polgári peres út után minden vagyoni, és nem vagyoni kár. Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je alapján minden vagyoni, és nem vagyoni kár. Ha kerékpáros, gyalogos, akkor vagy a károkozó személyi felelősségbiztosítása alapján ( ha van ) minden vagyoni, és nem vagyoni kár.  Ha nincs, polgári peres út után minden vagyoni, és nem vagyoni kár. Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je alapján minden vagyoni, és nem vagyoni kár. Ha kerékpáros, gyalogos, akkor vagy a károkozó személyi felelősségbiztosítása alapján ( ha van ) minden vagyoni, és nem vagyoni kár.  Ha nincs, polgári peres út után minden vagyoni, és nem vagyoni kár.
Értékhatár A teljes helyreállítás, vagy a pótlás költsége, ha indokolt, értékcsökkenés is. Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je alapján  vagyoni kár 500 millió, nem vagyoni kár 1.600 millió Ft.. Ha kerékpáros, gyalogos, akkor vagy a károkozó személyi felelősségbiztosításának aktuális felső határa. Ha ez nem elég, vagy nincs személyi felelősségbiztosítása, polgári peres út után a károkozó anyagi helyzete, vagy foglalható javai. Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je alapján a csillagos ég. Ha kerékpáros, gyalogos, akkor vagy a károkozó személyi felelősségbiztosításának aktuális felső határa. Ha ez nem elég, vagy nincs személyi felelősségbiztosítása, polgári peres út után a károkozó anyagi helyzete, vagy foglalható javai.  Ha autós, motoros hibájából, akkor annak GFB-je alapján a csillagos ég. Ha kerékpáros, gyalogos, akkor vagy a károkozó személyi felelősségbiztosításának aktuális felső határa. Ha ez nem elég, vagy nincs személyi felelősségbiztosítása, polgári peres út után a károkozó anyagi helyzete, vagy foglalható javai.
Hogyan és kin kérhető számon az a tétel, amit nem fedez a biztosítás? Ha autós, motoros hibájából, akkor ilyen tétel nem lehet.
Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak biztosítójától.  Ha nincs, polgári peres úton a károkozótól. 
Ha autós, motoros hibájából, akkor ilyen tétel nem lehet.
Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak biztosítójától.  Ha nincs, polgári peres úton a károkozótól. 
 
Ha autós, motoros hibájából, akkor ilyen tétel nem lehet.
Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak biztosítójától.  Ha nincs, polgári peres úton a károkozótól. 
Ha autós, motoros hibájából, akkor ilyen tétel nem lehet.
Ha kerékpáros, gyalogos hibája, és a károkzónak van személyi felelősségbiztosítása, annak biztosítójától.  Ha nincs, polgári peres úton a károkozótól. 
 
 
Gas-Car jármű vezetője a felelős a balesetért:
 
  Másik autó (bicikli, motor stb.) sérülése Másik járművezető (pl autós, motoros, gyalogos stb.) sérülése/halála esetén Másik autó (motoros stb.) utasa(i) sérülés/halál esetén A baleset során károsodott egyéb tárgy (pl. a másik autóban lévő csomagok, ruházat, stb)
Milyen biztosítás fedezi  A Gas-Car Kft. GFB-je. A Gas-Car Kft. GFB-je. A Gas-Car Kft. GFB-je. A Gas-Car Kft. GFB-je.
Mire terjed ki a biztosítás? A teljes helyreállítás, vagy pótlás. (totálkár), ha indokolt, értékcsökkenés. Minden vagyoni, és nem vagyoni kár.  Minden vagyoni, és nem vagyoni kár.  Minden vagyoni kár. 
Értékhatár Vagyoni kár 500 millió. Vagyoni kár 500 millió, nem vagyoni kár 1.600 millió Ft.  Vagyoni kár 500 millió, nem vagyoni kár 1.600 millió Ft.   Vagyoni kár 500 millió. 
Hogyan és kin kérhető számon az a tétel, amit nem fedez a biztosítás? Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját. Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját. Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját. Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját.
 
A Gas-Car járművezető sérülése/halála ill. a járművezető csomagjai, egyéb tárgyai sérülése esetén a CASCO biztosítás nem nyújt fedezetet!
 
  Gas-Car autó sérülése Gas-Car autó utasa(i) sérülés/halál esetén A baleset során károsodott egyéb tárgy
(pl. autóban lévő csomagok, ruházat ...)
ha az utas tulajdona.
A baleset során károsodott egyéb tárgy
(pl. kitört útjelző tábla, megrongált kerítés)
Milyen biztosítás fedezi? Casco A Gas-Car Kft. GFB-je. A Gas-Car Kft. GFB-je. A Gas-Car Kft. GFB-je.
Mire terjed ki a biztosítás? A teljes helyreállítás, vagy a pótlás költsége, önrész levonásával. Minden vagyoni, és nem vagyoni kár.  Minden vagyoni kár.  Minden vagyoni kár. 
Értékhatár A jármű aktuális értéke. Vagyoni kár 500 millió, nem vagyoni kár 1.600 millió Ft.  Vagyoni kár 500 millió. Vagyoni kár 500 millió.
Hogyan és kin kérhető számon az a tétel, amit nem fedez a biztosítás? A casco biztosítóján peres úton. Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját.  Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját.   Ilyen tétel elvileg nem lehet. Ha a károsult úgy érzi, hogy van, perelheti a Gas-Car Kft. gépjármű felelősségbiztosítóját.  

Figyelem fenti leírás tájékoztató jellegű információ, konkrét káresemény/kárigény esetén a biztosítási szerződésekben foglaltak az irányadók!