Autókölcsönzés általános bérleti feltételei


1. Gas-Car Kft. bérlője az lehet, aki:

 • személyi azonosságát igazolta és a KRESZ által előírt személyi feltételeknek megfelel,
 • min. 21 éves és legalább 1 éve érvényes jogosítvánnyal rendelkezik.
 • a GAS-CAR Kft. felé lejárt idejű fizetési hátraléka nincs, a kauciót és a bérleti díj előleget megfizette.

2. Bérleti díj

 • A bérleti díj számítása a"Rövidtávú bérleti díjszabás" bérleti szerzodésben rögzített díjtételekkel történik. Minimális bérleti idő 1 nap.
 • Átalány napidíjas tarifa esetén a plussz km-ek elszámolásának alapja az adott kategóriához tartozó km díj.
 • A hétvégi tarifa péntek 12.00 órától hétfo reggel 9.00 óráig érvényes és 300km futásteljesítményt tartalmaz.
 • A bérleti díj tartalmazza a biztosítások és a karbantartás költségeit. Nem tartalmazza az üzemanyagköltséget, parkolási-, autópálya-, komp díjakat, szabálysértési büntetéseket valamint a CASCO biztosítás önrészét, amely a bérlőt terheli.
 • A várható bérleti díj 80% -át előre kell megfizetni.
 • A gépkocsi elvitelekor óvadékot kell fizetni, amelynek mértéke 100.000 és 500.000 Ft között lehet a gépkocsi típusától függően.
 • Az óvadékot a GAS-CAR Kft. a gépkocsi sértetlen visszaadásakor visszafizeti.
 • Muszaki meghibásodást, mentést a megadott telefonon, e-mail -en lehet bejelenteni.

3. A bérelt gépkocsit tilos a bérlőnek:

 • másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni, nem jogosult azt bármely módon megterhelni,
 • üzletszerű személy-, és teherszállításra, oktatásra, versenyzésre használni,
 • nem rendeltetésszerűen, a személygépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérbeadó tájékoztatásától eltérően üzemeltetni.

4. Pótdíj

 • Gépjármű okmányainak elvesztése esetén 30.000,- Ft
 • Gépjármű kulcsainak elvesztése esetén típustól függően 50.000 - 100.000,- Ft

5. Kárviselési kockázat, biztosítás

A GAS-CAR Kft. a gépkocsikra 100 000 Ft vagy a kárösszeg 10% önrészt tartalmazó CASCO biztosítást köt.

5.1. A bérleti idoszak alatt a gépjármuvet bérlo viseli a keletkezett kár teljes összegét, ha:

 • a gépkocsit alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezették,
 • a KRESZ 4 § által eloírt feltételeket nem tartják be,
 • jogosulatlan vezeto ( a bérleti szerzodésben nem feltüntetett személy) által okozott kár történik,
 • huto ill. kenofolyadék elfolyása nyomán a bérlonek felróhatóan keletkezik kár,
 • a gépkocsiba a gyárilag eloírttól eltéro típusú vagy minoségu üzemanyagot töltöttek,
 • a 3. pont megszegése következtében káresemény keletkezik,
 • a biztosító egyéb - a bérlonek felróható - ok miatt a kárviselés alól mentesül (pl.: lopás esetén, amennyivel a gépjárművel együtt annak forgalmi papírjait is eltulajdonítják).


5.2. A gépjámuvet bérlo viseli a keletkezett kár CASCO önrészét (100 000 Ft vagy a kárösszeg 10%-a), ha:

 • a bérlet idotartama alatt olyan károk keletkeztek a gépkocsiban, amelyeket a biztosító CASCO alapon térít
 • a baleset a bérlő saját hibájából következett be


5.3. Káresemény bekövetkezésekor bérbeadó jogosult az óvadék összegének visszatartására a bérlőt terhelő kártérítési felelősség keretéig.

6. A bérlő kötelezettségei

 • Az általában szokásos vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, különös tekintettel a személygépjármű zár-, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválásáról, a személygépjármű külső-belső tisztántartásáról az elvárható módon gondoskodni. A bérlő köteles a szerzodésben foglalt időpontig a gépjárművet leadni.
 • A bérlő a bérlet idejét egyoldalúan nem hosszabbíthatja meg. Amennyiben a gépkocsit tovább igényli, akkor új bérleti szerződést kell kötni.
 • Bérlő üzemanyagot az alább felsorolt üzemanyagtöltő-állomásokon vásárolhat a bérelt gépjárműbe: MOL, AGIP, SHELL, OMV. A bérlő a vásárolt üzemanyag számláit a gépjármű leadásakor köteles bemutatni.
 • Telefonon vagy írásban haladéktalanul értesíteni a bérbeadót a gépjárművel kapcsolatos káresemény (megrongálódás, megsemmisülés, stb.), a jármű illetve dokumentumainak, kulcsainak, riasztókapcsolóinak elvesztése esetén, együttműködni az esemény körülményeinek tisztázásában, és a kárrendezéshez szükséges iratok beszerzésében.

7. A bérlő tudomásul veszi

 • A gépkocsit csak a KRESZ előírásainak megfelelően használhatja.
 • A gépjármű kilométer számláló rendszerét a bérbeadó leplombálja, annak épségét a gépjármű visszavételekor ellenőrzi. Amennyiben a kilométer számláló meghibásodott, a lehető legrövidebb idon belül jelenteni kell a bérbeaadónak.
 • Ha a kilométer számláló meghibásodása csak a gépjármű visszaadásakor derül ki, úgy a számláló által rögzített kilométeren felül - a bérlet idejére - napi 150 km-nek megfelelo díj kerül felszámításra.
 • Műszaki meghibásodást, mentést a megadott telefonon, e-mail -en lehet bejelenteni.
 • Utólag terheléssel Bérbeadó jogosult Bérlő számláját a bérlet végétől számított 75 napon belül az alábbi – a bérleti idő alatt keletkezett és a bérleti szerződés értelmében Bérlőt terhelő - költségekkel megterhelni: Parkolási és közlekedési díjak szabálysértési büntetések, Biztosítási önrész; Keletkezett kárösszegek.